Choď na obsah Choď na menu
 


 /></p>
img alt=

Fyzika

 

Čo je to fyzika? Fyzika je veda, ktorá skúma javy okolo nás

Aké javy skúma fyzika? Napr. gravitácia, vznik dúhy, pohyby planét, telesá a ich vlastnosti atď.

Fyzika sa vyjjadruje pomocou fyzikálnych pojmov a jednotiek.

 

Telesá a látky

 

Aké druhy látok poznáš, uveď príklady.

Čo je to teleso

Rozdelenie telies, uveď príklady.

 

Vzájomné pôsobenie telies. Sila

 

Pomenuj príklady,kedy na seba pôsobia dve telesa.

Vysvetli,ako sa prejavuje sila pri vzájomnom pôsobení telies

Veľkosť pôsobiacej sily na pružinu

 

Gravitačná sila. Gravitačné pole

Akou silou pôsobí Zem na všetky telesá na jej povrchu.

Aký je smer tejto sily,

Na príklade predĺženia pružiny po zavesení rôznych telies, vysvetli od čoho závisí veľkosť gravitačnej sily.

Ako nazývame fyzikálne pole,nachádzajúce sa okolo našej Zeme.

 

Zloženie látok. Atómy a molekuly.

Čo je to atóm

Čo je to molekula a ako vznikne??

Vymenuj najznámešie molekuly.

Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky

  • Pomenuj a vysvetli javy dokazujúce pohyb častíc v kvapalných a plynných látkach.

 

Časticové zloženie pevných kryštalických látok
  •  Charakterizuj časticové zloženie pevných kryštalických látok,vysvetli správanie sa častíc v kryštáli (silové pôsobenie medzi časticami,pohyb).
  • Charakterizuj časticové zloženie amorfných látok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti kvapalín a plynov

  • Zloženie kvapalín a plynov- opakovanie.
  • Vlastnosti kvapalín (prelievateľnosť, voľný povrch kvapaliny, nestlačiteľnosť).
  • Opíš vlastnosti plynov (prelievateľnosť, rozpínavosť, stlačiteľnosť).